вівторок , 21 вересня 2021

Передовий педагогічний досвід

Головною задачею училища є підготовка висококваліфікованих, конкурентоздатних робітників; розкриття потенційних можливостей і здібностей учнів, їх гармонійного розвитку та підготовки до самостійного життя. Джерелами, що живлять педагогічну творчість, є досягнення науки і передовий досвід.
Із метою вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду створено «Школу сучасного педагогічного досвіду».
Керівником «Школи сучасного педагогічного досвіду» призначено Мельник Ганну Адамівну – викладача вищої категорії, викладача-методиста.
Керівник школи складає план і програму роботи ШППД.
Зайняття для слухачів шкіл проводяться щоквартально.
Ефективність роботи шкіл розглядається на засіданнях методичних об’єднань.

Видавнича діяльність

Викладач – основна дійова особа у реформуванні освіти. Перед ним поставлено важливе завдання: здійснювати розвиток гармонійної компетентної особистості. Змінюються орієнтири освіти – змінюється й сам педагог, змінюється мета і завдання його освітньої діяльності.

Плануючи самоосвіту, необхідно орієнтуватися на педагогічну діяльність як на процес постійного особистісного зростання та професійного самовдосконалення. Тому план самоосвіти педагогічного працівника ПТНЗ включає такі основні компоненти:
- визначення індивідуально теми для самоосвітньої діяльності (методична проблема, над реалізацією якої працює педагогічний працівник певний період своєї діяльності);
- постановку мети її вивчення; відокремлення основних запитань, на які потрібно дати відповіді в процесі самоосвітньої діяльності;
- складання списку літератури (соціально-політичної, педагогічної, психологічної, методичної та ін.) для опрацювання;
- оформлення отриманих результатів, підготовка доповідей, рефератів, статей, методичних розробок тощо;
- висвітлення результатів своєї діяльності в засобах масової інформації (видавнича діяльність).
Видавнича діяльність педагога посідає особливе місце в системі формування професійної компетентності.
Завдання методичної служби училища полягає в подальшому стимулюванні мотивації до публікації педагогів, розкриття їх педагогічного потенціалу, зростання їхньої професійної компетентності.
Професійна підготовка педагога не може обмежуватися тільки оволодінням фахових знань, умінь, навичок. Виконуючи професійні функції, викладач аналізує, синтезує і відповідно продукує новітню наукову інформацію.
Тому дискусія про те, чи потрібно в процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювати видавничу діяльність, є безпідставною. Адже стаття або тези, реферат чи методичні рекомендації, посібник чи підручник є інформаційним джерелом. Саме через ці та інші види неперіодичних і періодичних видань педагогічний працівник зарекомендовує себе як фахівець, компетентноспроможній на ринку праці.
Видавнича діяльність у Тернопільському вищому професійному училищі №4 не нова форма самоосвіти педагогічних працівників. Але в умовах ринкової економіки дуже важко знайти ту періодику, яка б безкоштовно надрукувала ту чи іншу роботу.
На сьогоднішній день педагогічні працівники ТВПУ №4 активно здійснюють свою видавничу діяльність.
Так методична розробка уроку з біології на тему: «Моногібридне схрещування» методиста Вівчарик Л.М. розміщено на сторінках журналу «Все для вчителя», №7-8, квітень, 2012 р., та журналу «Біологія і хімія в сучасній школі», №3, травень-червень, 2012 р.
Викладач вищої категорії Костюк О.В. з метою популяризації власного досвіду розмістила на сторінках журналу «Все для вчителя», №1, січень, 2013 р. методичну розробку уроку з теми «Побудова діаграм в електронних таблицях».
Методичну розробку викладача Млинко Л.Й. з теми «Складні розрізи. Позначення» розміщено на сторінках журналу «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» у №01-03/ 2016.
Крім того, методичні розробки наших викладачів і майстрів в/н розміщено на порталі «Учительський журнал он-лайн», а саме:
- методична естафета на тему: «Використання інноваційних форм та методів навчання на різних етапах уроків» методиста Вівчарик Л.М.;
- інформаційно-пошуковий проект на тему: «Планета Альфреда Нобеля – знак світової якості наукової думки» викладачів Мельник Г.А. та Кекиш М.Б.;
На сайті naurok.com. ua розміщено методичні розробки викладачів Іщук О.С., Скочинської Г.І., а на методичному порталі – викладача Ковч І.Р. та майстра виробничого навчання Чеснович Г.А..

Нагору